Featured Post

QAnon: The Q-Sort Personality Profile Builder

Gettin Billy with It QAnon is based on Q-Sort: A psychological technique of which there are many variations, resulting in 50 descript...

Sunday, January 14, 2018

SMSMigrator (GrandSlam) #MeToo

This thumbnail was found under Safari / ReadingListArchives, dated December 1, 2017.  I don't use Reading List; I don't even know what it is.  I've only been using Safari since November after what follows became apparent, and I was forced to create a new user identity login -- as I have dutifully, if not always accurately, detailed here.

#WhyWeWearBlack was a trending topic for this year's Golden Globes.

Whoever eye-spied the couple in this photo works for the Pentagon/Google and has been illegally accessing not only my Google+ accounts, but my network and terrorizing me and my family for some two or more decades.  This is an active military personnel directly connected to today's Hawaii "false alarm" (the second in about as many months, should I need remind you), possibly European, South African, or ISraeli.

This is the Antifa/KKK outfit which has been terrorizing the nation -- specifically, The South.  They are a militant infantry outfit of all races, but with a militant Vegan, Feminist, Anti-White, Misandrist agenda.  Originating out of Baltimore with ties to Chicago, they operate largely out of Canada with German universal passports.

Here is the SMSMigrator file used to clone yet another device, as we saw before with the Unix to Unix copy.

bplist00‘ WVersion_ SandboxProfileDataXIdentity_ SandboxProfileDataValidationInfo )O \%Ó-˙ÌÎÍÌÌÌÏÌÏÌÈ„«¬¡È¿¿ÄÏ~ÈÈÏ¿llfcllllÌl`]ÌÌÌÌÌÌ∆ÌÌÌZTÏÌÌÌÌÌÌÌÌÌSPPPSSMLÌÌÌÌÌÌÏÌÏÌÌÌÌFÌÌÌÌCÏBBA:ÌÌ9Ì8776Ì55500ÏÌÏ5Ì5Ï555Ï.ÏÌÏÌÌÌÏÌÌ(ÌÌÌÌÌÌÌÌÏÌÏÌ%ÌÌ Ï& 'Ì
ÏÌ hÏ) hÏ* /hÏ+ zÏ, zÏ- zÏÌ Ï/ ÏÌ 0 Ï1 23 Ï3 p Ì4 Ç ÏÌ ÏÌ # Ï8 …
Ï8 ƒ
ÏÌ/¿
ÏÌ ´
Ì; ¨
Ì< Ï= ∞
Ì> µ
Ï? ∂
Ï@

ÏB ÏB ß
ÏÌ û
ÏD ¶
ÏE œ ÏGÜ,ÏH ã
ÏI è
ÏJ4î
ÏK ï
ÏÌÖ*ÏS « ÏNÖ*ÏOÖ+ÏS ® ÏQÖ+ÏRÖ*ÏS ó ÏÌ { UV  ÏV É WX Ü ÏX ê YÌ î ÏÌ 7 Ï[ s Ï\ x ÏÌ _ Ì^ 3 _l fi ÌaÅ)ÌbÅ(Ìl ◊ Ïd el ∑ Ïl gh î Ìh ij ∑ Ïj kl ’ Ïl d ÏmÅ$no º Ïo p Ïp ∆ Ìq v ÏrÅ ÏsÅ ÏtÅ ÏuÅ ÏvÅ
ÏwÅ Ïx zy Q Ïz ò Ï{ { Ï| Ñ }‚ ã Ï‚ _ ÌÄ \ ÏÄ " ÏÅÅ'ÏÇÅ&ÏÉÅ%ÏÑ ß ÖÜ ≥ ÏÜÅ$áà º Ïà ¿ Ïâ ∆ Ìä È ÏãÅ#ÏåÅ"ÏçÅ!ÏéÅ ÏèÅ ÏêÅ ÏëÅ ÏíÅ ÏìÅ ÏîÅ ÏïÅ ÏñÅ ÏóÅ ÏòÅ ÏôÅ ÏöÅ ÏõÅ ÏúÅ ÏùÅ ÏûÅ ÏüŠφŠϰÅ
좁 죁 줁
ϕŠ϶ŠÏߊϮŠϩŠϙŠϴŠϨŠÏ≠Å ÏÆ î ÏØ ò Ï∞ ±≤ Ï≤ ¥≥ Q Ï¥ Ñ µ∂ ã Ï∂Å∑∫ - Ï∏ / Ïπ 1 Ï∫ ̪ ! Ϻ ΩÌ 4 Ïæ J øÌ ÏÌ ÏÌ ¸ ÌÏ Î Ï√ ˜ ƒÏ Ñ ≈Ì ã Ï∆ ò ÏÌ @ »– E Ï… Ñ À ã ÏÀ ÃÕ ë ÏÕ î ÏŒ ò Ïœ ù Ï– ° —“ ß Ï“ ° ”‘ ù Ï‘ ° ’÷ ò Ï÷ ° ◊Ÿ Ñ ÿŸ ã ÏŸ ° ⁄€ ≥ Ï€ Ω ‹› √ Ï› ° fifl – Ïfl ° ‡· ‹ Ï· ° ‚Ì fl ÏÌ $ ωÅÂË - ÏÊ / ÏÁ 1 ÏË 3 ÏÌ ÏÌ ÏÌ ˙ÏÌ ' ı ‡ à ¥ ô Ä d O 9 $ ˆ Ê œ ∫ ü â w c H 2 Ï ÿ ≈ ± ú â s ] H / ∑ ï Å t  ¡ π Ü
%_com.apple.imagecaptureextension2
»Icom.apple.©LKerberosAgentÇ
Rtrust-settings.user
Fsystem. Xcolorsync.install.profileÇ
Fvolume. Goptical.ïDmountÇ
Funmount
Oexternal.unmountÇ
Premovable.unmount
CburnÇ
Hhdd.smart
K /users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/data @/Ä

H/dev/ptmx
) # / d e v // r d i s k 09/!

IOBDMedia IODVDMedia
IOCDMediaa@/ users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/dataÜ@/Ä

Odev/dtracehelper
Ycom.apple.app-sandbox.read
Ì @/ Idev/io8logÇ
Susers/USERNAME/library/ 7@aÀnpplication scripts/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

Judio/sounds @/Ä

EsoundsÜ@/Ä

Aco√intainers/com.apple.share.twitter.post/dataÜ@/Ä

Gmponents @/Ä

Hquicktime @/Ä

system/library/privateframeworks/sharekit.framework/versions/a/plugins/twitter.appexÜ@/Ä

uprivate/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/ ]0/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

]t/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

]c/com.apple.share.twitter.post @/Ä

.d/users/USERNAME/library/mobile documents @/Ä

'com.apple.librarian.ubiquity-container F/system @/Ä

com.apple.app-sandbox.read!com.apple.app-sandbox.read-write O/.temporaryitems @/Ä

%_com.apple.app-sandbox.read-write
Z /private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/t/com.apple.share.twitter.post/
F /users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/data/
+ecom.apple.nsurlstorage.extension-cache
_ /private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/c/com.apple.share.twitter.post @/Ä

Z /private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/c/com.apple.share.twitter.post/
J/dev/io8log
Z /private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/0/com.apple.share.twitter.post/
[@/ Idev/io8logÇ
users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/data @/Ä

S/users/USERNAME/library @/Ä

*`/users/USERNAME/library/colorpickers @/Ä

˘@/ users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/dataÜ@/Ä

uprivate/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/ ]c/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

]t/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

]0/com.apple.share.twitter.post @/Ä

å @/ Gprivate/ÿFvar/db/Ω@dÆPetachedsignaturesÇ
Oatadetectors/sys @/Ä

Bmds @/Ä

Letc/krb5.conf
Aus ÑIers/USERNAME/ YGlibrary/ >Llogs/accountsÜ@/Ä

@c™Paches/geoservicesÜ@/Ä

Golorsync @/Ä

Kpreferences/◊Icom.apple.∂Hgeo.plistÇ
Mkerberos.plistÇ
Pmobileasset.plist
Oedu.mit.kerberos
Kdictionaries @/Ä

E.trash @/Ä

Ar/ BbinÜ@/Ä

Csbin @/Ä

Glibrary/ Kpreferences/»Icom.apple.ßOviewbridge.plistÇ
Mkerberos.plist
Oedu.mit.kerberos
IgpubundlesÜ@/Ä

Qcolorsync/profilesÜ@/Ä

Kdictionaries @/Ä

BbinÜ@/Ä

@s¶BbinÜ@/Ä

Uystem/library/accounts
[network/library/dictionariesÜ@/Ä

Cdev/ Eio8logÇ
Cptmx
c ] / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / c o m . a p p l e . g s s ./N
G . p l i s t) ô ì / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . m o b i l e a s s e t ./Ñ
} . p l i s t) â É / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . g e o ./t
m . p l i s t) [@/ Tsystem/library/assetsÜ@/Ä

Mlibrary/assetsÜ@/Ä

Yusers/USERNAME/library/assets @/Ä

com.apple.assets.read$ / d e v / t t y s/ 09
com.apple.sandbox.pty*B/.t LemporaryitemsÜ@/Ä

Erashes @/Ä

^/users/USERNAME/library/keychains/ af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 @- af09 af09 af09 af09 @- af09 af09 af09 af09 @- af09 af09 af09 af09 @- af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 af09 @/Ä

È @/ Glibrary/ ◊ [application support/appstore⁄d/content/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

ccontent/com.apple.share.twitter.post @/Ä

@p ∑Jdf servicesÜ@/Ä

Jreferences/ W.globalpreferences.plistÇ
Icom.apple. Uappleshareclient.plistÇ
Nhitoolbox.plistÇ
Ploginwindow.plistÇ
@s•FecurityÄ
Vhare.twitter.post.plist
Mnetworkd.plist
Qlogging/subsystemsÜ@/Ä

Ssystemconfiguration/ ^com.apple.powermanagement.plistÇ
Ppreferences.plist
rcaches/com.apple.diagnosticreporting.networks.plistÇ
Smanaged preferences/ acom.apple.share.twitter.post.plistÇ
gUSERNAME/com.apple.share.twitter.post.plist
HdeveloperÜ@/Ä

FvolumesÇ
Gprivate/ »Cetc/ DgroupÇ
DhostsÇ
Qopenldap/ldap.confÇ
@pñDasswdÇ
Grotocols
Jresolv.confÇ
@s FervicesÇ
Bsl/ Gcert.pemÇ
Jopenssl.cnf
Cvar/ Nrun/resolv.confÇ
ifolders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/ ]0/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

]t/com.apple.share.twitter.postÜ@/Ä

]c/com.apple.share.twitter.post @/Ä

Eusers/ & Mshared/sc infoÜ@/Ä

EUSERNAME/ Glibrary/ „ Bkey±Fchains/Ä
@b Koard layoutsÜ@/Ä

Findings @/Ä

@p ç Jreferences/ j Icom.apple. 1 @s @e¬EcurityúL_common.plistÇ
E.plist
Xrvicesmenu.services.plist
Epeech.∑\synthesis.general.prefs.plistÇ
Pvoice.prefs.plist
Oystemsound.plist
@m∂Uultitouchsupport.plistÇ
Vediaaccessibility.plist
@lÆQookup.shared.plistÇ
Raunchservices.plist
Sinputmethodkit.plistÇ
Nhitoolbox.plistÇ
@d Jriver.appleÀMhidmouse.plistÇ
Sbluetoothmultitouch. Mtrackpad.plistÇ
Jmouse.plist
Victionaryservices.plistÇ
Vownloadassessment.plist
Wtelephonyutilities.plistÇ
Tuniversalaccess.plistÇ
@a«[pplemultitouchtrackpad.plistÇ
Kirplay.plistÇ
Pvfoundation.plist
@c Hmio.plistÇ
Bore Nanimation.plistÇ
DmediaüE.plistÇ
Oio.support.plist
Jvideo.plist
Hpbs.plistÇ
W.globalpreferences.plist
Jdf services @/Ä

DquickôCtimeÜ@/Ä

Clook @/Ä

AcoËBmpoùDnentsÜ@/Ä

Fsitions @/Ä

intainers/com.apple.share.twitter.post/dataÜ@/Ä

Ilorpickers @/Ä

@aƒCudioÜ@/Ä

npplication scripts/com.apple.share.twitter.post @/Ä

EsoundsÜ@/Ä

Linput methodsÜ@/Ä

@f ContsÜ@/Ä

Eilters @/Ä

R.cfusertextencoding
system/library/privateframeworks/sharekit.framework/versions/a/plugins/twitter.appex @/Ä

ü ô / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . l a u n c h s e r v i c e s ./ä
É . p l i s t) ë ã / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . a i r p l a y ./|
u . p l i s t) ¿ ∫ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / c o m . a p p l e . s h a r e . t w i t t e r . p o s t ./ã /-/â
Ä . l s s h a r e d f i l e l i s t . p l i s t) ù ó / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . l o o k u p . s h a r e d ./à
Å . p l i s t) © £ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . c o r e m e d i a i o . s u p p o r t ./î
ç . p l i s t) • ü / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . m u l t i t o u c h s u p p o r t ./ê
â . p l i s t) ì ç / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / . g l o b a l p r e f e r e n c e s ./~
w . p l i s t) ° õ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s e c u r i t y _ c o m m o n ./å
Ö . p l i s t) ï è / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . c o r e v i d e o ./Ä
y . p l i s t) ì ç / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s e c u r i t y ./~
w . p l i s t) õ ï / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . a v f o u n d a t i o n ./Ü
 . p l i s t) ≠ ß / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s e r v i c e s m e n u . s e r v i c e s ./ò
ë . p l i s t) ß ° / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . d i c t i o n a r y s e r v i c e s ./í
ã . p l i s t) ø π / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s p e e c h . s y n t h e s i s . g e n e r a l . p r e f s ./™
£ . p l i s t) ß ° / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s p e e c h . v o i c e . p r e f s ./í
ã . p l i s t) Õ « / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . d r i v e r . a p p l e b l u e t o o t h m u l t i t o u c h . m o u s e ./∏
± . p l i s t) ô ì / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s y s t e m s o u n d ./Ñ
} . p l i s t) ã Ö / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . c m i o ./v
o . p l i s t) ß ° / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . t e l e p h o n y u t i l i t i e s ./í
ã . p l i s t) ” Õ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . d r i v e r . a p p l e b l u e t o o t h m u l t i t o u c h . t r a c k p a d ./æ
∑ . p l i s t) ° õ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . u n i v e r s a l a c c e s s ./å
Ö . p l i s t) ± ´ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . a p p l e m u l t i t o u c h t r a c k p a d ./ú
ï . p l i s t) u o / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / p b s ./`
Y . p l i s t) ´ • / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . d r i v e r . a p p l e h i d m o u s e ./ñ
è . p l i s t) ∑ ± / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . a p p k i t . t e x t f a v o r i t e s ./ñ
è . p l i s t/Æ .
ß) † ö / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / c o m . a p p l e . a p p k i t . t e x t f a v o r i t e s . p l i s t/ó .
ê) ß ° / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . m e d i a a c c e s s i b i l i t y ./í
ã . p l i s t) ù ó / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . c o r e a n i m a t i o n ./à
Å . p l i s t) Ÿ ” / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . p r e f e r e n c e s . e x t e n s i o n s . s e r v i c e s w i t h u i ./∏
± . p l i s t/– . /–
…) ¬ º / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / c o m . a p p l e . p r e f e r e n c e s . e x t e n s i o n s . s e r v i c e s w i t h u i . p l i s t/π .
≤) œ … / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . p r e f e r e n c e s . e x t e n s i o n s . s h a r e m e n u ./Æ
ß . p l i s t/∆ . /∆
ø) ∏ ≤ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / c o m . a p p l e . p r e f e r e n c e s . e x t e n s i o n s . s h a r e m e n u . p l i s t/Ø .
®) ï è / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . h i t o o l b o x ./Ä
y . p l i s t) ü ô / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . i n p u t m e t h o d k i t ./ä
É . p l i s t) ï è / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . c o r e m e d i a ./Ä
y . p l i s t) '@/ KapplicationsÜ@/Ä

Esystem @/Ä

åH/library/ [application support/appstoreñFcontentÜ@/Ä

@/Ä

JpreferencesÜ@/Ä

Rmanaged preferencesÜ@/Ä

ClogsÜ@/Ä

Ecaches @/Ä

ê@/ Kprivate/etc/úEpasswdÇ
Lmaster.passwd
Cdev/ÀKdtracehelperÇ
FurandomÇ
ErandomÇ
Lautofs_nowaitÇ
CzeroÇ
Cnull
Flibrary @/Ä

®@/ Cusr/ôDshareÜ@/Ä

Blib @/Ä

Glibrary/ºWfilesystems/netfspluginsÜ@/Ä

Rpreferences/logging @/Ä

Nprivate/var/db/ùGtimezoneÜ@/Ä

Cdyld @/Ä

Esystem @/Ä

3i/appleinternal/library/preferences/logging @/Ä

OT/users/USERNAME/library/ EcolorsÜ@/Ä

NfontcollectionsÜ@/Ä

Gspelling @/Ä

C/dev Ä
C/tty
Zcom.apple.security.private.
X@/ Kusers/USERNAME/¨Tlibrary/logs/accountsÜ@/Ä

E.trash @/Ä

Cdev/ CptmxÇ
Eio8log
*B/.t ErashesÜ@/Ä

Lemporaryitems @/Ä

"^/users/USERNAME/library/keychains/
ƒ@/ users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/data/Ä
uprivate/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/ ^c/com.apple.share.twitter.post/Ä
^t/com.apple.share.twitter.post/
L/users/USERNAME/ Flibrary )@/ !@cırontainers/com.apple.share.twitter.post/data/library≥@/≠PsyncedpreferencesÜ@/Ä

Jpreferences @/Ä


Galendars
CmailíÄ
A/v @3Ç
@2
Jpreferences

@míCusicÇ
Dovies
@d•EesktopÇ
@o FwnloadsÇ
Fcuments
Gpictures
È@/ users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/dataÇ
uprivate/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/ ]c/com.apple.share.twitter.postÇ
]0/com.apple.share.twitter.postÇ
]t/com.apple.share.twitter.post

F/cores/
2D/dev/ BttyÇ
KdtracehelperÇ
CzeroÇ
Cnull
à '/users/USERNAME/library/containers/com.apple.share.twitter.post/data/library/preferences/com.apple.security E.plistÇ
L_common.plist
/ u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / c o n t a i n e r s / c o m . a p p l e . s h a r e . t w i t t e r . p o s t / d a t a / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s e c u r i t y _ c o m m o n ./ˆ
Ô . p l i s t) ˝ ˜ / u s e r s / g e t i n / l i b r a r y / c o n t a i n e r s / c o m . a p p l e . s h a r e . t w i t t e r . p o s t / d a t a / l i b r a r y / p r e f e r e n c e s / b y h o s t / c o m . a p p l e . s e c u r i t y ./Ë
· . p l i s t) Scom.apple.quarantine
‹ @A qCpple !QUpstreamUserClientÇ
@S©MNBFBUserClientÇ
QATLSMARTUserClient
PIntelMEUserClientÇ
GGraphics¢KPolicyClientÇ
LControlClient
UMGPUPowerControlClient
GudioAUUCÇ
HGPMClientÇ
PTASMARTUserClientÇ
QHCISMARTUserClient
AIO .@A Cudio™PControlUserClientÇ
OEngineUserClient
TccelerationUserClient
QHIDParamUserClientÇ
FSurface†HSendRightÇ
MRootUserClient
ZFramebufferSharedUserClient
QSCSITaskUserClientÇ
SRootDomainUserClient
#com.apple.app-sandbox.iokit-client LIOAccelerator
OIOHIDEventDriver
TCapsLockDelayOverride
HIODisplay
L@bïHrightnessÇ
Bgcs
Plinear-brightnessÇ
CggcsÇ
CrgcsÇ
Ecommit
PIODisplayWrangler
LIORequestIdle
}Icom.apple.’Bcs.Ä
IColorSync. @G©AenöD.lockÇ
BRGBÇ
CGray
Eray2.2
CsRGBÇ
HDisp.lock
Udisplayservices_shared
ÑEapple.¶Gcfprefs.Ä
Vshm.notification_center
ECFPBS:Ä
]com.apple.AppleDatabaseChangedÇ
FAudioIOÄ
Bls.Ä
U/tmp/com.apple.csseed.
; 5 A p p l e M I D I /, i n 09/)
 ) o u t
+ % g d t -;09AZaz/
-/ c) s
6FAudioIOÄ
ECFPBS:Ä
]com.apple.AppleDatabaseChanged

Icom.apple.
PVoiceOver.runningÇ
ACo KntactsAgent.õFgeneralÇ
Jaddressbook
Are UServices.coreservicesdÇ
MLocation.agentÇ
NAuthentication. Ldaemon.libxpcÇ
Kagent.libxpc
@pøKluginkit.pkdÇ
Pbs.fetch_servicesÇ
Jasteboard.1Ç
Cictd
@s ' @y FCstem "@.
Rnotification_centerÇ
Nopendirectoryd.¢FlibinfoÇ
ImembershipÇ
Bapi
EloggerÇ
PDirectoryService. Ilibinfo_v1Ç
Lmembership_v1
Mstats.analysis
FmptomsdÇ
Jncdefaultsd
Aec´DinitdÇ
DurityîDd.xpcÇ
E.pboxd
@d
Qtoreagent.storekitñN.receiptrenewalÇ

@pÎEindumpÇ
Ceech PArbitrationServerÇ
@. @s®Oynthesis.consoleÇ
Npeechsynthesisd
Precognitionserver
Lharingd.nsxpc
@t -DrustdçÄ
E.agent
Jsm.uiserverÇ
telephonyutilities.callservicesdaemon.callcapabilitiesÇ
BccdéF.systemÇ

GailspindÇ
Mwitterd.serverÇ
Louchbarserver C.migÇ

@l B@oÿAgdéF.eventsÇ

Ocationd.desktop.©KregistrationÇ
@s IynchronousÇ
Api
Dokupd
@s D.boxdÇ
Ad. UadvertisingidentifiersÇ
CopenäBurlÇ

DiconsÇ
@mîFodifydbÇ
Capdb
Bxpc
CespdÇ
@dÎKyld.closuredÇ
@i∑HagnosticdÇ
Wstributed_notifications@ BUv3Ç
B1v3
Cock. EserverÇ
Ifullscreen
@b⁄Ksd.dirhelperÇ
BirdçE.tokenÇ

Back Nupd.sandbox.xpcÇ
Xgroundtaskmanagementagent
@a A@p™@p†DsleepÇ
Qkit.touchbarlogger
Asd
Dudio.fiIcoreaudiodÇ
HaudiohaldÇ
MAudioComponentóDPrefsÇ
HRegistrar
TSystemSoundServer-OSX
Hccountsd. MaccountmanagerÇ
Joauthsigner
@WÆPebKit.PluginAgentÇ
SorkflowServiceRunner
VNetworkDiagnostic.agentÇ
@n
DsurlsúFessiondÇ
Ktorage-cache
@eΩMsessionmanagerÇ
@túDworkdÇ
Mauth.user.auth
Ehelper
`otificationcenterui.widgetcontent
@c ß @fŒGnetwork.¶McfnetworkagentÇ
NAuthBrokerAgent
Fprefsd. DagentÇ
Edaemon
@o
Are √Hservices. Rquarantine-resolverÇ
@l√DaunchüLerror-handlerÇ
Hservicesd
Wsuseractivitymanager.xpc
JappleeventsÇ
Osharedfilelistd. Hasync-migÇ
BmigÇ
Bxpc
Emedia. Svolumecontroller.xpcÇ
Crout¶Mingcontext.xpcÇ
Nediscoverer.xpc
Gendpoint Istream.xpcÇ
@p§Qlaybacksession.xpcÇ
Hicker.xpc
C.xpc
DntrolõLcenter.toggleÇ
Dstrip
Florsync I.useragentÇ
@d
Qache_delete.publicÇ
FvmsServÇ
Hdp.daemonÇ
Otkd.token-client
Aus≥GymptomsdÇ
Gernoted. Ldaemon_clientÇ
Eclient
@S ,RystemConfiguration.„TSCNetworkReachabilityÇ
QNetworkInformationÇ
ODNSConfigurationÇ
FconfigdÇ
LPPPController
KUISMessagingÇ
KleepServicesÇ
LecurityServer
@D€Ais∫ScRecording:registrarÇ
\kArbitration.diskarbitrationd
WataDetectorsSourceAccess
DocspdÇ
Bxpcæ@.µBsmdÇ
QloginitemregisterdÇ
Qactivity.unmanaged
@d
@wµDindowûLserver.activeÇ
G_proxies
Jebinspector
RUNCUserNotificationÇ
STrustEvaluationAgentÇ
@rùKtcreportingdÇ
Gevisiond
Hquicklookæ@.∏Hui.helperéF.activeÇ

NThumbnailsAgentÇ
Econfig

@PØOrogressReportingÇ
UowerManagement.control
@m˛HidiserveräB.ioÇ

@eπMdiaremoted.xpcÇ
Htadata.md DwriteÇ
@s F.legacyÇ

DobileõEassetdÇ
K.keybagd.xpc
Carco
AKe≈dyboardServices.TextReplacementServiceÇ
VrberosHelper.LKDCHelper
@i *@o§MhideventsystemÇ
Lkit.powerdxpc
@n€Lputmethodkit.æMsetxpcendpointÇ
ElaunchêAerÇ
Dagent
Mgetxpcendpoint
Hk.private
@c AddÇ
Ionservices E.storeÇ

^ImageCaptureExtension2.presenceÇ
DhelpdÇ
@FÊFSEventsÇ
Bont≤[Registry.FontRegistryUIAgentÇ
LObjectsServer
Bile GProviderÇ
KCoordination
DfontsÇ
Mgpumemd.source
Jorg.h5l.kcm
" / _ O p e n S t e p)
com.apple.app-sandbox.mach#com.apple.pluginkit.plugin-service
DIcom.apple. @cùForedragÇ
Lfprefsd.agent
QCFPasteboardClient
6[com.apple.share.Twitter.post Ä
O.ServiceProvider

com.apple.OpenGLProfiler w U/private/var/run/cupsd
W/private/var/run/usbmuxd
O/private/var/run @/Ä

+Lcom.apple.net BsrcÇ
Nwork.statistics
Uiogvaencoderrestricted
$Icom.apple. GaccountsÇ
Esocial
… Q.GlobalPreferencesÇ
Ccom. Eapple. ‰ BGEOÇ
@M£IobileAssetÇ
OultitouchSupport
BAppÆSleMultitouchTrackpadÇ
PKit.TextFavorites
@aöEirplayÇ
Jvfoundation
@cΩBmioÇ
Bore HanimationÇ
DmediaëÄ
Iio.support
Dvideo
QDictionaryServicesÇ
Kdriver.AppleπSBluetoothMultitouch.ñDmouseÇ
Gtrackpad
GHIDMouse
HHIToolboxÇ
MinputmethodkitÇ
MLaunchServicesÇ
Llookup.sharedÇ
@s⁄FecurityéF_commonÇ

Epeech.´Vsynthesis.general.prefsÇ
Jvoice.prefs
Iystemsound
TServicesMenu.ServicesÇ
QTelephonyUtilitiesÇ
NuniversalaccessÇ
QmediaaccessibilityÇ
Wpreferences.extensions.SûLervicesWithUIÇ
GhareMenu
Eopengl
Lnvidia.OpenGL
BpbsÇ
[kCFPreferencesAnyApplication
^Icom.apple. Wpreferences.extensions.SûGhareMenuÇ
LervicesWithUI
SAppKit.TextFavorites
ı @/ @sË ystem/library/privateframeworks/sharekit.framework/versions/a/plugins/twitter.appexÜ@/Ä

Bbin @/Ä

BbinÜ@/Ä

BdevöF/io8logÇ
Eeloper @/Ä

Aus kQers/USERNAME/library/ 8DquickôClookÜ@/Ä

Ctime @/Ä

Kpdf servicesÜ@/Ä

Linput methodsÜ@/Ä

DcompoùFsitionsÜ@/Ä

Dnents @/Ä

@a CudioÜ@/Ä

npplication scripts/com.apple.share.twitter.post @/Ä

Ar/ CsbinÜ@/Ä

Bbin @/Ä

Glibrary/ Kpdf servicesÜ@/Ä

application support/appstorecontent/com.apple.share.twitter.post @/Ä

åH/library/ [application support/appstoreñFcontentÜ@/Ä

@/Ä

EcachesÜ@/Ä

JpreferencesÜ@/Ä

Rmanaged preferencesÜ@/Ä

Clogs @/Ä

G/library @/Ä

° O 8˙fi 8 com.apple.share.Twitter.post ÷

)6QRS_ )SandboxProfileDataValidationParametersKey_ 0SandboxProfileDataValidationRedirectablePathsKey_ +SandboxProfileDataValidationEntitlementsKey_ &SandboxProfileDataValidationVersionKey_ .SandboxProfileDataValidationRedirectedPathsKey_ 2SandboxProfileDataValidationSnippetDictionariesKey‹ !"#$%&'(_ sandbox_build_id_ application_bundle_ application_container_ application_addressbook_lock_dir_ application_darwin_temp_dir_ application_calendars_lock_dir_ application_container_id_ application_darwin_user_dirU_HOME_ application_bundle_id_ application_darwin_cache_dirU_USER_ $B8D9E2EC-EB9C-4694-A895-D46C66CA8C35_ U/System/Library/PrivateFrameworks/ShareKit.framework/Versions/A/PlugIns/Twitter.appex_ A/Users/USERNAME/Library/Containers/com.apple.share.Twitter.post/Data_ J/private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/T/.AddressBookLocks_ U/private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/T/com.apple.share.Twitter.post_ G/private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/T/.CalendarLocks_ com.apple.share.Twitter.post_ U/private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/0/com.apple.share.Twitter.post\/Users/USERNAME_ com.apple.share.Twitter.post_ U/private/var/folders/3v/1vw69qk5609dwxnvvy5zxd440000gp/C/com.apple.share.Twitter.postUUSERNAME¨*+,-./012345_ /Users/USERNAME/Music_ /Users/USERNAME/Library/Preferences_ /Users/USERNAME/Library/Mail_ /Users/USERNAME/Desktop_ /Users/USERNAME/Library_ /Users/USERNAME/Library/Mail/V2_ /Users/USERNAME/Library/Calendars_ /Users/USERNAME/Downloads_ /Users/USERNAME/Movies_ /Users/USERNAME/Documents_ /Users/USERNAME/Pictures_ /Users/USERNAME/Library/Mail/V3Ÿ789:;<=>?@@@C@F@@O_ $com.apple.locationd.effective_bundle_ !com.apple.security.network.client_ (com.apple.private.social.twitter.service_ Ecom.apple.security.temporary-exception.files.absolute-path.read-write_ com.apple.security.app-sandbox_ >com.apple.security.temporary-exception.mach-lookup.global-name_ 0com.apple.security.personal-information.location_ &com.apple.private.accounts.allaccounts_ keychain-access-groups °D[/dev/io8log ¶GHIJKL_ com.apple.CoreLocation.agent_ +com.apple.SystemConfiguration.PPPController_ "com.apple.accountsd.accountmanager_ com.apple.twitterd.server_ com.apple.accountsd.oauthsigner_ com.apple.marco °P_ @com.apple.coreservices.appleidauthentication.keychainaccessgroup †Ø TY\_behknqtwz}ÄÉÜâåèíïòõ“UVWX_ +AppSandboxProfileSnippetModificationDateKey_ AppSandboxProfileSnippetPathKey3AøTÀò_ //System/Library/Sandbox/Profiles/application.sb“UVZ[3Aøåá˝_ */System/Library/Sandbox/Profiles/system.sb“UV]^3AøxbW_ O/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UV`a3Aøè;
_ M/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/Resources/framework.sb“UVcd3Aø"fi¨_ M/System/Library/Frameworks/Social.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVfg3Aø2flu_ X/System/Library/PrivateFrameworks/AccountsUI.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVij3AøÉ 7_ O/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVlm3AøBwØ_ [/System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVop3Aø|Åà_ S/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVrs3AøÇÒØ_ T/System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVuv3AøKÛ”_ Z/System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVxy3Aø® …_ U/System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UV{|3Aø ‘T_ ä/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UV~3Aø ¿x_ c/System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVÅÇ3Aøpá{_ |/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVÑÖ3Aø O_ v/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVáà3AøWø _ Ç/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVäã3AøFro_ Ç/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVçé3AøFrk_ f/System/Library/PrivateFrameworks/BackgroundTaskManagement.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVêë3Aø/˜∆_ W/System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVìî3Aø Ë_ R/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVñó3Aø fiŸ_ _/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgentLink.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVôö3Aøá m_ U/System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/Resources/framework.sb“UVúù3Aø!Ñü_ ]/System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/Resources/framework.sb .7Z\\Ö\á\¬\œ\˚].]\]Ö]∂]Î^ ^ ^,^D^g^Ö^¶^¡^fl^Â^˝_ _"_I_°_Â`2`ä`‘`ÛaKaXawaœa’a‚a˜b b6bMbdbÉb§bΩb”bÏc c#c6c]cÅc¨cÙd dVdâd≤dÀdÃdÕdŒd–d‹d›d‰e e1eVereîe¶eße®e™eÌeÔef f f>f`fifõf†f©f÷f€f‰g6g;gDgîgôg¢gÚg˜hh[h`hihªh¿h…i'i,i5iãiêiôiiıi˛j[j`jij¡j∆jœk\kakjk–k’kfil]lblkl‰lÈlÚmwm|mÖn
n n nÅnÜnènÈnÓn˜oLoQoZoºo¡o p"p'p0 ûpê

This is the outfit planning a nuclear False Flag strike on America.  This is why the entire US military and all personnel have been deemed an Imminent Threat (IT); this is IS (Intelligence Services) at work.  

While I've no idea who the people in the photo are, nor what event they attended, I'm going to go out on a limb and guess it has something to do with the #MeToo threat, and the Federal government's sudden "transparency" regarding so much of their dirty dealings.

And the decision by the filthy RNC/DNC (National / Socialist Party) to extend warrantless FISA (non Law Enforcement) surveillance on innocent American civilians (non-military).  Withholding information regarding this photo is Obstruction of Justice... just as all of this is a continued Suppression of Evidence by female units in the US Political/Military sector.  I'm not certain contacting the authorities is the best method of handling this, as the authorities are involved.

Washington, DC is not affiliated with America (except Texas).  And TheWeirding.NET is not in this game.

Think it might be time to end this shit instead of running around, putting out fires like the assholes you really are?

We got your Twitter Profile and Post messages using our Judith Light profile picture from G+, too.  And a shit-ton of what may be WhatsApp messages from September 30... ending abruptly at 10:30pm, CST.

© Copyright 2018, The Cyberculturalist

No comments: